Инфлацијата се враќа во Македонија !?

Најновите податоци на Народна банка на Македонија откриваат дека од почетокот на 2017 година во земјава има тренд на пораст на цените, односно појава на блага инфлација.

Народната банка во најновиот извештај за макроекономската состојба во земјава соопшти дека во првите три месеци од годинава измерена е позитивна стапка на инфлација, која главно е поттикната од малиот пораст кај цените на повеќе категории од кои се исклучени храната и енергијата.

Потрошувачките цени во март се зголемени за 0,4 отсто на месечна основа, главно поради поместувањата кај базичната инфлација и малиот пораст кај цените на енергијата, додека цените на храната бележат мал пад.

Порастот на месечна основа се одрази и врз годишната стапка на инфлација, која во март изнесува 0,6 отсто (наспроти 0,2 отсто во февруари).

Кај цените на енергијата и кај базичната инфлација отстапувањето е во нагорна насока.

Ваквиот пораст на цените продолжува и во април, кога е забележан годишен пораст на инфлацијата од 1 отсто.

Надворешните влезни претпоставки кај проекцијата на инфлацијата за цела 2017 година се ревидирани во нагорна насока што, пак, создава нагорни ризици околу проекцијата на инфлацијата за годинава. И понатаму останува неизвесноста околу проектираното движење на светските цени на примарните производи, а пред сѐ поврзано со цените на нафтата“, Народна банка на Република Македонија 

Очекувањата за странската ефективна инфлација за 2017 година, според информации од НБРМ, се нагорно ревидирани од 1,3 отсто на 1,9 отсто, при очекувања за повисоко ценовно ниво во Хрватска, Србија, Германија и во Италија.

Во 2017 година извршена е нагорна ревизија на цената на нафтата како резултат на договорот помеѓу земјите-членки на ОПЕК и дел од земјите надвор од ОПЕК за намалување на глобалното производство на нафта, за да се влијае кон нагорно придвижување на цените.

Резултатите од анкета за инфлациските очекувања, спроведена од НБРМ, упатуваат на непроменетост на инфлациските очекувања.

Испитаниците очекуваат дека стапката на инфлација ќе биде околу нула отсто во следниот 12-месечен период.

Очекувањата за стапка на инфлација од околу нула отсто се карактеристични за сите три групи испитаници, економски аналитичари, претпријатија и финансиски институции.

Во однос на квантитативното прашање за очекуваната стапка на инфлација за 2017 и за 2018 година, инфлациските очекувања на испитаниците за 2017 година се пониски за 0,1 процентен поен додека за 2018 година се непроменети во однос на очекувањата во претходниот анкетен циклус.