Раст на заштитата за трговски марки и за патенти

Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) во првите шест месеци од годинава евидентира зголемен број на поднесени барања за заштита на трговски марки за 31 отсто и за 7,9 отсто повеќе поднесени барања за заштита на патенти во
споредба со истиот период од минатата година.

Статистички гледано, во првата половина од минатата 2020 година до Државниот завод за индустриска сопственост беа поднесени 563 барања за заштита на трговски марки, а во првите шест месеци од 2021 година овој број се зголеми на 737 поднесени барања.

Што се однесува до патентите во првите шест месеци од 2020 година беа поднесени 496 барања за заштита додека во истиот период оваа година пристигнаа 535 барања за заштита на патенти.

Во Државниот завод за индустриска сопственост покрај трговските марки и патентите може да се заштити географскиот назив и индустрискиот дизајн.

Заштитата на овие производи и идеи овозможува посигурна положба на пазарот, јакнење на конкурентноста на претпријатијата како и зголемување на нивната пазарна вредност.