Реките под просекот за јуни

Нивоата на речиси сите реки во земјава се под просекот за јуни, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Најевидентно е намалувањето на Треска кај Македонски Брод чие ниво е пет пати пониско од просекот.

Зголемувања, но минимални, бележат Црн Дрим кај Ложани и Струмица кај Сушево. Само Бабуна кај Богомила е со двојно повисок водостој.

Состојбата со езерата не е променета.